Skip to main content

U našem Logopedskom centru Higia Logos
možemo vam pružiti sledeće usluge:

 • DIJAGNOSTIKU I TRETMAN POREMEĆAJA IZGOVORA GLASOVA (DYSLALIA)

  Ako imate sumnju da Vaše dete ne izgovara pravilno neke glasove, menja ih drugim glasovima ili uopšte ne izgovara neke glasove.
 • DIJAGNOSTIKU I TRETMAN POREMEĆAJA FLUENTNOSTI GOVORA – MUCANJE (DYSARTHRIA SPASTICA)

  Ako Vaše dete ili neko iz Vaše okoline ponavlja glasove ili slogove u reči, zapinje u govoru, ima tikove, postoji način da se ove smetnje prevaziđu po nekoj od specifičnih metoda uz reedukativni pristup.
 • DIJAGNOSTIKU I TRETMAN RAZVOJNIH JEZIČKIH SMETNJI (ALALIA, DYSPHASIA)

  Ukoliko Vaše dete još ne govori, kasni u progovaranju ili ima usporeni govorno-jezički razvoj, nije ispravno čekati da dete napuni četiri ili pet godina, tada su mnogi kritični periodi za određena usvajanja govora i jezika već prošli.
 • DIJAGNOSTIKU I TRETMAN SMETNJI ČITANJA, PISANJA I RAČUNANJA (DYSLEXIA, DYSGRAPHIA I DYSCALCULIA) KAO I SPECIFIČNIH SMETNJI UČENJA USLED NAVEDENIH SMETNJI ILI NEKOG DRUGOG OMETAJUĆEG UZROKA.

  Ako vaše dete ima teškoće u čitanju, pisanju, računanju nemojte odmah pomisliti da je lenjo ili da nije inteligentno, to su neke od zabluda, dođite da Vas uverimo da je disleksija samo drugačiji način na koji ove osobe vide svet i da vam damo neke korisne savete.
 • TRETMAN GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA DECE SA OŠTEĆENJEM SLUHA

  U tretmanu dece sa slušnim oštećenjem, kod dece koja imaju specifična oštećenja određenih frekventnih područja ili određenih inteziteta zvukova se koristi –Digitalni logopedski set, koji predstavlja najsavremeniji logopedski instrument i služi pri audiolingvističkom tretmanu kod dece i odraslih sa govorno – jezičkim i sušnim oštećenjima. Njegovom primenom znatno pomažemo u tretmanu i skraćujemo vreme rehabilitacije.
 • TRETMAN DECE SA POREMEĆAJEM PAŽNJE I/ILI ADHD

  Kod dece sa hiperaktivnošću sa ili bez poremećaja pažnje(ADD/ADHD), dece sa simptomima pervazivnosti (simptomima iz autističnog spektra),raznovrsnih smetnji glasa, u našem logopedskom centru sprovode se individualni, prilagođeni logopedsko-psihološki tretmani.