Skip to main content

Da li neurofidbek može da pomogne osobama sa autizmom?

Neurofidbek je koristilo hiljade kliničkih istraživača, kako bi pomogli osobama sa poremećajima iz autističnog spektra (ASD), od Aspergerovog sindroma do autizma. Veliki broj studija je pomogao ovom istraživanju. Roditelji su izjavili kako su njihova deca, od kada su započela trening neurofidbekom, postala smirenija i bolje kontrolišu emocije.

Postoji još mnogo pozitivnih promena koje se dešavaju, kao što je navedeno u daljem tekstu, ali su ovo poboljšanja koja roditelji prvo primete. Istraživanja su pokazala značajna poboljšanja upotrebom neurofidbeka. Istraživanja pokazuju da neurofidbek umanjuje simptome vezane za autizam. Najbitnije istraživanje koje je do sada objavljeno pod nazivom “Procena neurofidbeka kod osoba sa poremećajima autističnog spektra”, uključuje 37-oro dece sa ASD. Istraživanje je sprovedeno od strane Dr Roberta Kobena I Dr Ileana Padolskog. Rezultati su pokazali poboljšanje simptoma kod osoba sa ASD za 89%. Takođe, ove rezultate su potvrdili i roditelji dece, koja su bila uključena u istraživanje. Istraživanje je bazirano na Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC skala) sa Instituta za istraživanje autizma. ATEC skala uključuje simptome:

 • Govor/jezik/komunikaciju (14 ajtema)
 • Socijalizaciju
 • Senzornu i kognitivnu svesnost (18 ajtema)
 • Zdravlje/motoriku/ponašanje (25 ajtema)

Neurofidbek koristi biofedbek tehnologiju koja uspostavlja bolje moždane sinapse. Kod osoba sa ASD, mozak je neregulisan. Istraživanja ukazuju da osobe sa ASD imaju prekomerno povezivanje u odredjenim delovima mozga i umanjenu povezanost u drugim delovima. Neurofidbek je efikasan način stabilizacije i regulisanja moždanih funkcija. Tako što će se omogućiti napredak u oblastima abnormalnog povezivanja i poboljšanjem funkcija mozga, simptomi se redukuju, i dolazi do pozitivnih rezultata.

Poboljšanja zabeležena upotrebom neurofidbeka kod osoba sa ASD: 

 • Inicijacija dodira i kontakta
 • Redukovani emocionalni ispadi (izlivi)
 • Sporiji, jasniji govorni obrasci
 • Bolje reakcije na instrukcije roditelja i terapeuta
 • Umanjene repetitivne radnje i povećano apstraktno mišljenje
 • Povećana tolerancija na promene
 • Umanjena hiperaktivnost i impulstivnost
 • Povećan nivo pažnje
 • Smanjena anksioznost
 • Bolje socijalne sposobnosti i interakcija
 • Povećana stabilnost i smirenost
 • Povećana svest o osećanjima i emocijama

Bolji način da se utiče na mozak bez lekova

Upotrebom lekova Ili suplemenata, poboljšanje nestaje kada se prestane sa terapijom. Poboljšanja koja su rezultat neruofidbeka ostaju i nakon perioda treninga neurofidbekom. Kako bi došlo do konzistentnijih promena, mozak mora da nauči nove, zdravije, puteve. Kada se nauče novi moždani putevi, upotrebom neurofidbeka, osoba ne zaboravlja (kada naučimo neku veštinu, mi je ne zaboravljamo, kao sto je npr. vožnja bicikle). Za razliku od medikamentozne terapije, neurofidbek nema posledice (neželjena dejstva).

Priredila i prevela:
Aleksandra Jovanovic;
Tanja Lukovac
Izvor: http://www.aboutneurofeeedback.com/conditions/autism-aspergers/