Skip to main content

KAKO OBLIKOVATI TEKST ZA LAKŠE ČITANJE OSOBAMA SA DISLEKSIJOM

Svaka osoba pri čitanju je podložna umoru i zamoru očiju. Kada se dugo koncentrišemo  na neki deo teksta, reči se mogu zamutiti od umora i naprezanja očiju. Umorna osoba često greši u čitanju. Osobe sa disleksijom često, dok čitaju, imaju vizualnu poteškoću. Na primer, kada gledaju u stranicu s tekstom, neke osobe sa disleksijom ne uspevaju da se fokusiraju na tekst, nego na praznine. To se često opisuje kao da tekst teče po stranici. Kod drugih napor koncentracije može uzrokovati teškoće u interpretaciji teksta. Reči i tekst mogu izgledati kao da se kreću po stranici ili kao da se ljuljaju.

Svako ko ima teškoće sa čitanjem, treba jače da se koncentriše da bi ispravno inerpretirao tekst i zapamtio pročitano. Sve što smeta koncentraciji, na primer vizuelna smetnja, povećava problem. Crni otisak na belom papiru  uzrokuje poteškoće. Beli papir, posebno ako je sjajan, može da zaslepljuje. Napor uzrokovan vizuelnim smetnjama se može ublažiti. Ako tekst oblikujemo adekvatno za osobe sa disleksijom. 

Nabrojaćemo jednostavna upustva koja pomažu svakome da od čitanja ima najviše koristi.

 1. Oblikovanje teksta

Pišite u kratkim rečenicama. Izbegavajte velike tekstualne celine, pišite u kraćim odlomcima.

 1. Slova i znakovi

Trudite se da veličina slova bude 12 pt ili vise. Nemojte upotrebljavati manja slova od 11 pt. Povećajte razmak između slova i redova Upotrebljavajte podebljana ili istaknuta slova, izbegavati kosa slova i podvučen tekst. Izbegavajte podvlačenje naslova ili nizova reči, to može uzrokovati vizuelno spajanje reči.

 1. Izgled teksta

Nek redovi budu poravnati na levoj strani, izbegavati obostrano poravnjavanje. Uvlačite pojedine redove teksta da biste razdelili tekst u manje celine. Trudite se da koristite numerička nabrajanja u odvojenim redovima, a ne u kontinuiranom nizu. Odvajajte rečenice dvostrukim razmakom. Ne počinjite rečenicu na kraju reda. Upotrebljavajte široke margine Pišite naslove i podnaslove.  Ostavljaje prazan red između odlomaka.

 1. Prezentacija – informacije

Upotrebljavajte papir u boji umesto belog. Oblikovanje stranica treba da bude jednostavno. Pozadinska grafika može tekst učiniti teško čitljivim. Ne upotrebljavati mnogo različitih fontova.

 1. Oglasne table

Oglase u javnim prostorijama je lakše čitati ako je tekst otkucan i ako je u boji.

 1. Dodatna upustva za prezentaciju informacija

Leci su idealni za objašnjenje nekog procesa ili postupka. Grafički prikazi bolje ističu neke informacije. Treba dati objašnjenja kartica i dijalektnih reči. Na početku teksta treba staviti sadržaj, a na kraju indeks.    

Prevela i priredila:
Tanja Lukovac

Orginalni tekst preveden sa stranice: British Dyslexia association

 

DECA:

I    RAZVOJNI POREMEĆAJI: 

 1. Poremećaji hranjenja 
 2. Usporen jezički razvoj
 3. Specifični poremećaj jezika
 4. Poremećaj u izgovoru glasova
 5. Mucanje (disfluentan govor)
 6. Patološki brz govor
 7. Poremećaje glasa (dysphonia)
 8. Razvojna verbalna dispraksija/apraksija 
 9. Hiperaktivnost,  impulsivnost sa ili bez poremećaja pažnje
 10. Autistični spektar poremećaja
 11. Oštećenje sluha i poremećaj govora 
 12. Kranio Facijalni poremećaji koji se odražavaju na razvoj govora
 13. Traumatska oštećenja mozga 
 14. Dečija afazija 

II GENETIČKA OŠTEĆENJA KOJA  UTIČU NA RAZVOJ GOVORA: RASCEP USANA I NEPCA, DOWN SYNDROME I DR. SYNDROMI

 DECA I ODRASLI:

 1. Cerebralna paraliza (govorne smetnje kod ovih stanja)
 2. Traumatske povrede mozga ( govorne smetnje kod ovih stanja)
 3. Gubitak sluha i njegova oštećenja
 4. Poremećaji učenja sa:
  • Disleksijom 
  • Specifičnim poremećajima jezika 
  • Poremećajima auditivnog procesiranja
  • Fizičkim  ometenostima
  • Jezičkim  kašnjenjima
  • Motornnim poremećajima govora (dizartrija ili razvojna verbalna dispraksija)
  • Disgrafijom, agrafijom
  • Kognitivnim  poremećajima  komunikacije
  • Pragmatskim  poremećajima

III ODRASLI:

 1. Oboljenja motornog neurona
 2. Alchajmerove bolesti
 3. Demencije
 4. Hantingtonove bolesti
 5. Multiple skleroze
 6. Parkinsonove bolesti
 7. Traumatskih oštećenja mozga
 8. Psihijatrijskih bolesti
 9. Moždanog udara
 10. Laringektomije

  American Speech-Language-Hearing Association ASHA