Skip to main content

Dijagnostičke metode

Nove Reynell razvojne jezičke skale (NRDLS-SR) 

Četvrto revidirano izdanje široko primenjivanog instrumenta za otkrivanje jezičkih poremećaja kod dece od ranog uzrasta. Standardizovan je na srpskom uzorku i sa zadacima prilagođenim specifičnostima srpskog jezika.

rey2

Ovo novo izdanje Reynell razvojnih jezičkih skala sadrži zanimljive materijale prilagođene deci, a sastoji se od zadataka koji podsećaju na igru. Testovni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju deci.

NRDLS-SR se primenjuje na uzrastu od 2:00 do 7:06 godina i pruža važne dijagnostičke informacije o dečjem jeziku i to na planu produkcije i razumevanja. Skale primenjuje logoped u dijagnostičkom postupku za dobijanje detaljne i sveobuhvatne procene jezičkih sposobnosti, a u cilju određivanja odgovarajuće terapiji kao i praćenju njene efikasnosti.

NRDLS-SR se sastoji od dve skale: Skale jezičkog razumevanja i Skale jezičke produkcije. Prva ispituje razumevanje vokabulara i gramatičkih obeležja jezika, dok druga ispituje detetovu produkciju na istim jezičkim obeležjima.