Skip to main content

NIVOI GLUKOZE, TSH i SLOBODNOG T4
KOD DECAKA SA ADHD

Istraživali smo povezanost između ADHD-a i nivoa glukoze, FT4 i TSH kod dečaka osnovnoškolskog uzrasta. Rezultati su pokazali niže nivoe glukoze, više vrednosti TSH i značajno niže FT4 kod dečaka sa ADHD-om u poređenju sa kontrolnom grupom. Analiza višestruke logističke regresije pokazala je da je TSH parametar koji se 2,7% češće javlja u ADHD grupi. Utvrđena je značajna korelacija između nivoa TSH i simptoma hiperaktivnosti, i impulsivnosti, kao i između nivoa glukoze i simptoma hiperaktivnosti. Takođe, viši nivo FT4 bio je povezan sa manjom verovatnoćom za ADHD. Zaključak je da je TSH bio jedini značajan parametar povezan sa dijagnozom ADHD-a.

Naučni rad koautora Tanje Lukovac i saradnika je objavljen u Časopisu BMC Neurology 26. 02. 2024.